24 stycznia 2024

Podsumowanie II półrocza 2023 r.

Informujemy, że złożyliśmy do Funduszu Sprawiedliwości sprawozdanie za II półrocze 2023 roku którym rozliczyliśmy przyznaną dotację oraz podejmowane w jej ramach działania i pomoc udzieloną beneficjentom przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu .

 

W okresie od 01.07.2023 do 31.12 2023 z różnych form pomocy realizowanej w Ośrodku oraz Lokalnych Punktach skorzystało 237  beneficjentów. Przyjęliśmy 89 nowych wniosków o udzielenie pomocy z Funduszu Sprawiedliwości w tym :

 • Okręgowym Ośrodku w Tarnobrzegu : 23 wnioski

 • Lokalnym Punkcie w Mielcu:  22 wnioski,

 • Lokalnym Punkcie w Kolbuszowej: 11 wniosków,

 • Lokalnym Punkcie w Stalowej Woli: 20 wniosków,

 • Lokalnym Punkcie w Nisku:  13 wniosków.

 

Z pośród 89 nowoprzyjętych wniosków o udzielenie pomocy, 57 wniosków dotyczyło osób pokrzywdzonych przestępstwem, 31 wniosków osób najbliższych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W jednym przypadku po analizie dokumentacji uznano wnioskodawcę za osobę nieuprawnioną do korzystania z pomocy finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości

 

- Udzieliliśmy 329,5 godziny pomocy prawnej z której skorzystało 64 beneficjentów.-  Udzieliliśmy 625 godzin  różnych form pomocy psychologicznej w tym:

 • z pomocy psychologa skorzystało 58 osób (462 godziny),

 • w psychoterapii wzięło udział 19 osób  (148 godzin),

 • z pomocy lekarza psychiatry skorzystało 11 beneficjentów (15 godzin).

 

W pierwszym półroczu 2023 roku udzielaliśmy beneficjentom również pomocy materialnej :

 • Finansowanie zakupów żywności, środków czystości i higieny osobistej, odzieży – z wyżej wymienionej formy pomocy skorzystało 50 beneficjentów,

 • Pomocy w opłatach bieżących zobowiązaniach czynszowych na okres od 1 do 3 miesięcy udzielono 2 beneficjentom,

 • Sfinansowano 1 beneficjentce kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe,

 • 3 beneficjentom udzielono pomocy w formie dofinansowania specjalistycznej rehabilitacji oraz w zakupie leków,

 • Pokryto koszty udzielenia schronienia udzielono 1 beneficjentce  ( 31 dób ),

 • 5 beneficjentom pokryto koszty przejazdów, umożliwiając m tym samym korzystanie z oferowanej przez ośrodek pomocy

 • 30 beneficjentom ( uczniowie szkół średnich ) udzielono pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych,

 • Jednemu beneficjentowi dofinansowano usługę dostosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej ( utrata sprawności nastąpiła w wyniku pokrzywdzenia przestępstwem )  W ramach wykonania w/w usługi  dofinansowano budowę podjazdu dla wózka inwalidzkiego oraz  dofinansowano poszerzenie  otworów drzwiowych tak aby beneficjent mógł swobodnie poruszać się po domu.

Ponadto:

 • W okresie 04.07 – 11.07.2023 zorganizowano turnus kolonii letnich dla 23 dzieci 

 • W dniach  22.08 – 30.08.2023  zorganizowano rodzinny turnus terapeutyczny w którym   uczestniczyło 6 rodzin (18 osób). W trakcie turnusu zrealizowano cykl zajęć programu „Szkoła dla rodziców„ oraz spotkanie  dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży Uczestnicy mieli też możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz indywidualnych konsultacji pedagogicznych. 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości