PODSTAWOWE  ZASADY

RODZAJE UDZIELANEJ 

POMOCY

Każda forma udzielonej beneficjentowi pomocy jest nieodpłatna

Oznacza to że osoba korzystająca z wsparcia Ośrodka nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu Osoby udzielające pomocy poproszą jedynie o złożenie podpisu w części "B" wniosku potwierdzającego udzielenie pomocy. Podpis beneficjenta potwierdzający udzielenie pomocy stanowi dla nas podstawę do rozliczenia wydatkowanych środków z Funduszem Sprawiedliwości.

 

Udzielana przez nas pomoc ma na celu niwelowanie/ łagodzenie skutków doznanego pokrzywdzenia

Oznacza to, że nie każdy beneficjent może skorzystać z każdej formy pomocy.

Przykładowo: Pomocy polegającej na pokryciu kosztów usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem możemy udzielić jedynie w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa, nie zaś w przypadku kiedy pokrzywdzenie przestępstwem nie miało wpływu na występującą u beneficjenta niepełnosprawność.

Oznacza to również, że każdy beneficjent może korzystać równocześnie z różnych form pomocy. Na przykład pomocy prawnej, materialnej, psychologicznej oraz że wsparcie będzie udzielane do czasu zniwelowania skutków doznanego pokrzywdzenia.

 

Pomocy z Funduszu Sprawiedliwości udziela się w takim zakresie,
w jakim nie została udzielona z
 innych źródeł

Zasada ta przeciwdziała korzystaniu przez te same osoby z nieodpłatnej pomocy pozyskiwanej z różnych źródeł (np. innych projektów, instytucji itp.).

 

Osoba, która wykorzystała udzielona pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem,
jest obowiązana do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń

Oznacza to, że w przypadku ustalenia, że osoba której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot który udzielił pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do zwrotu (art.43 § 17 k.k.w).  Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z przeznaczeniem i pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości, traci prawo do dalszej pomocy, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy ( art.43 § 18 k.k.w).

 

Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym udzielamy pomocy przez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej,

 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczna, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

wróć

POMOC  PRAWNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA

POMOC  TŁUMACZA

POMOC  MATERIALNA

wróć

Nasi prawnicy:

 • udzielą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz przysługujących beneficjentowi uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

 • poinformują o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową - wskażą sposób rozwiązania problemu prawnego,

 • sporządzą projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,

 • udzielą porad prawnych,

 • udzielą pomocy w sporządzaniu pism i wniosków dotyczących kwestii prawnych,

 • przygotują projekty pism.

 

UWAGA

Udzielana przez nas pomoc prawna nie obejmuje zastępstwa procesowego czyli reprezentacji klienta 
(to sytuacja w której wykfalifikowany prawnik występuje w imieniu klienta) przed sądami powszechnymi
oraz organami administracyjnymi przez zatrudnianych u nas radców prawnych.

 

Mediacja

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona do skorzystania z wsparcia w ramach realizowanego projektu. Mediacja prowadzona jest w siedzibie Ośrodka lub siedzibach Lokalnych Punktów

Nasz mediator:

 • udzieli informacji na temat możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek dotyczący jej przeprowadzenia,

 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzi mediację,

 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

UWAGA

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

wróć

Nasi psychologowie:

Udzielają wsparcia dorosłym beneficjentom, młodzieży, dzieciom.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich lub w wyjątkowych przypadkach za pomocą komunikatorów umożliwiających świadczenie pomocy na odległość.

 

UWAGA

W trakcie wsparcia psychologicznego będziesz mieć okazję wyrażać uczucia związane z trudną dla Ciebie sytuacją, co dodatkowo nakieruje Cię na Twoje potrzeby. W rezultacie obniży się poziom stresu lub będziesz inaczej sobie z nim radzić. Specjalista będzie Ci towarzyszyć w Twoich problemach.
Jego zadaniem nie jest ich rozwiązanie za Ciebie, ale towarzyszenie w szukaniu rozwiązań, zadawanie odpowiednich pytań. Psycholog pomoże Ci też odkryć lub wzmocnić Twoje zasoby, poczucie kontroli
w życiu, co sprzyja buforowaniu poziomu stresu. Po zakończeniu kontaktu to doświadczenie pozostanie w Twojej pamięci i
 pomoże poradzić sobie w innych, trudnych sytuacjach. Częścią wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Takie oddziaływania mogą być też jedynym celem spotkań
(np. edukacja o stresie i radzeniu sobie z nim). Psychoedukacja polega na udzieleniu informacji o
 danym problemie, zgodnie z obecnym stanem wiedzy psychologicznej.

 

Jeśli masz obawy przed spotkaniem z psychologiem zajrzyj do naszego działu z poradami. W artykule "Jak pokonać obawy przed pierwszą wizytą u psychologa" postaramy się rozwiać twoje obawy.

wróć

Pomoc tłumacza

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenie pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej (osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe),

 • w celu udzielenia pomocy psychologicznej (świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe).

wróć

Pomoc w zdobyciu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych,

 • finansowanie szkoleń i kursów,

 • pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Pomoc w poprawie warunków socjalnych

 • sfinansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10,

 • pokrycie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych- pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia,

 • pokrycie kosztów zakupu środków czystości i higieny osobistej,

 • zakup urządzeń i wyposażenia- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

UWAGA

Przed udzieleniem tej formy wsparci poprosimy o dokumenty potwierdzające sytuację socjalno – bytową.

 

Pomoc w poprawie warunków bytowych

 • pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

 • pokrycie kosztów usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,

 • pokrycie kosztów robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,

 • zakup urządzeń i wyposażenia.

 

UWAGA

Przed udzieleniem tej formy wsparcia poprosimy o dokumenty potwierdzające sytuację socjalno - bytową.

 

 

Świadczenia zdrowotne

 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.

 

UWAGA

Przed udzieleniem tej formy wsparcia poprosimy o dokumenty potwierdzające ze uszczerbek na zdrowiu, niepełnosprawność wynika z doznanego pokrzywdzenia przestępstwem lub jest następstwem pokrzywdzenia przestępstwem.

 

Wypoczynek

 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku uprawnionego małoletniego. 

Co roku organizujemy dla grupy ok 20 – 25 uczestników jeden turnus kolonii letnich na który zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku. W trakcie turnusu zapewniamy wykształconą i doświadczoną kadrę (psychologowie, wychowawcy, służba zdrowia), całodniowe wyżywienie, noclegi a także atrakcje w formie wycieczek w wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz zajęć integracyjnych, rekreacyjno-ruchowych, plastycznych w ośrodku. Nabór uczestników prowadzimy w miesiącach kwiecień/maj.

Aby zgłosić dziecko do udziału w koloniach należy skontaktować się z Osobą Pierwszego Kontaktu, która wyda „Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku" (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki), wypełnioną Kartę należy do dnia wskazanego przez Osobę Pierwszego Kontaktu.

 

UWAGA

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona komisja kwalifikacyjna oprócz informacji dotyczącej skutków doznanego pokrzywdzenia , sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, socjalno - bytowej bierze pod uwagę również kolejność zgłoszeń oraz informacje nt. korzystania przez dziecko z w/w formy wsparcia w latach ubiegłych.

 

 • finansowanie rodzinnych turnusów terapeutycznych (pomoc psychologiczna )

Mogą w nich wziąć udział:
a) osoby uprawnione wraz z 
małoletnimi, nad którymi sprawują pieczę,
b) małoletni wraz z osobami, pod których pieczą pozostają,

Co roku organizujemy jeden Rodzinny Turnus Terapeutyczny dla 9 – 10 rodzin. W trakcie turnusu realizujemy (w zależności od zgłaszanych przez beneficjentów potrzeb) zajęcia „Szkoły dla rodziców" lub zajęcia „Programu wzmacniania rodziny" . Zajęcia obydwu programów realizowane są przez certyfikowanych trenerów. Ponadto uczestnikom turnusów zapewniamy indywidualne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne konsultacje pedagogiczne realizowane przez doświadczonych psychologów i pedagogów.

W trakcie turnusu zapewniamy całodniowe wyżywienie, noclegi a także atrakcje w formie wycieczek autokarowych w wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz zajęć integracyjnych, rekreacyjno – ruchowych, plastycznych angażujących całą rodzinę.

Nabór uczestników prowadzimy w miesiącach maj/czerwiec. Szczegółowych informacji udzielają Osoby Pierwszego Kontaktu.


UWAGA
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona komisja kwalifikacyjna oprócz informacji dotyczącej skutków doświadczonego pokrzywdzenia , sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, socjalno - bytowej bierze pod uwagę również kolejność zgłoszeń oraz informacje nt. korzystania z w/w formy wsparcia w
 latach ubiegłych.

Opieka nad dziećmi

 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w Żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2016 poz 1943, z późn. zmianami).

wróć

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości