Kto może skorzystać z pomocy ?​​​​​​

Z naszej pomocy może skorzystać:

 osoba pokrzywdzona przestępstwem

 osoba najbliższa dla osoby/osób pokrzywdzonych przestępstwem

 świadek przestępstwa

 osoba najbliższa dla świadka przestępstwa

Czy jestem pokrzywdzonym ?

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne został o bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa ( art. 49§ k.p.k ) Aby ktoś został uznany za pokrzywdzonego, zasadniczo musi być naruszone jego indywidualne, przysługujące tylko jemu, chronione przez prawo, dobro takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie jest konieczne, aby dobro zostało przez sprawcę naruszone. Wystarczy, jeżeli sprawca swoim zachowaniem sprowadził dla niego zagrożenie – jest to już dostateczny powód do uznania osoby za pokrzywdzoną.

Czy na pewno jestem świadkiem przestępstwa ?

W polskim systemie karnym nie ma legalnej definicji świadka.

Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje świadka jako:

 • Osobę, która została powołana przez sąd w celu złożenia zeznań bądź udzielenia wyjaśnień dotyczących danej sprawy (świadek w znaczeniu procesowym),

 • Osobę będącą przy jakimś wydarzeniu, która może opowiedzieć coś o zaistniałym fakcie (świadek w znaczeniu faktycznym).

Osoba najbliższa, czyli kto ?

Zgodnie z Kodeksem karnym (art. 115 § 11 k.k.):

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Prościej mówiąc:

 • Wstępny to np. matka, ojciec, babcia, dziadek,

 • Zstępny to np. dziecko, wnuczek, prawnuczek,

 • Rodzeństwo to brat, siostra (także przyrodni),

 • Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu to partner/partnerka – czyli osoby, które prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, ale nie wstąpiły w związek małżeński.

Jakie są kryteria kwalifikujące do uzyskania pomocy ?

Jedynym kryterium które kwalifikuje do korzystania z pomocy ośrodka jest fakt doznania pokrzywdzenia przestępstwem lub bycie świadkiem przestępstwa lub osobą najbliższą dla osoby pokrzywdzonej lub świadka przestępstwa.
Z naszej pomocy może zostać każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, osoba najbliższa dla pokrzywdzonej przestępstwem, świadek przestępstwa oraz osoba mu najbliższa (bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie) jeżeli nie upłynęło 5 lat od doznania pokrzywdzenia przestępstwem / 
bycia świadkiem przestępstwa (w szczególnych przypadkach – jeżeli skutki przestępstwa trwają – udzielamy pomocy nawet po upływie pięciu lat).

Jakie trzeba spełnić warunki formalne ?

Udzielamy pomocy beneficjentom którzy spełniają następujące warunki:

 • wypełnili w sposób kompletny wniosek o udzielenie pomocy,

 • przedłożyli dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku umożliwili przeprowadzenie przez nas wywiadu celem uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem,

 • wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Co muszę zrobić aby skorzystać z pomocy ?

Zadzwonić i umówić się na spotkanie lub przyjść do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu lub do jednego z prowadzonych przez nas Lokalnych Punktów Pomocy (Nisko, Stalowa Wola, Kolbuszowa, Mielec).

 

UWAGA – nie obowiązuje rejonizacja

 

Jeżeli z jakichś powodów osoba chce korzystać z pomocy w punkcie zlokalizowanym poza swoim miejscem zamieszkania nie będziemy pytać o przyczyny i powody takiej decyzji.

Kim jest osoba pierwszego kontaktu ?

Pierwsze spotkanie, to spotkanie z Osobą Pierwszego Kontaktu.
Jeżeli w trakcie tego spotkania chcemy złożyć wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości dobrze jest zarezerwować sobie na nie około 1
 do 2 godzin.
W trakcie pierwszego spotkania Osoba Pierwszego Kontaktu :

 • udzieli szczegółowych informacji o formach i zakresie udzielanej przez nas pomocy,

 • pomoże prawidłowo wypełnić wniosek o udzielenie pomocy,

 • przeanalizuje dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz podpowie o jakie dokumenty należy uzupełnić wniosek aby otrzymać potrzebną pomoc,

 • przeanalizuje sytuację , problemy i najpilniejsze potrzeby, umówi spotkanie ze specjalistą.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości