27 czerwca 2023

Co powinniśmy wiedzieć o alimentach?

Alimenty dla wielu osób są ogromną częścią budżetu przeznaczanego na wychowanie dzieci. Czy jednak mamy niezbędną wiedzę na ich temat. Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu w naszym dziale porad.

 

Czym są alimenty?

Alimenty to regularne płatności pieniężne, które są przeznaczone na utrzymanie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniej opieki finansowej. W większości przypadków alimenty są przyznawane dzieciom przez rozwiedzionych lub separowanych rodziców, którzy nie mieszkają razem. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia finansowego dla dzieci, aby pokryć ich koszty utrzymania, takie jak jedzenie, ubrania, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja.

Alimenty mogą być również przyznawane w innych sytuacjach, na przykład w przypadku, gdy jedno z małżonków nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się z powodu niezdolności do pracy, choroby lub innych okoliczności.

Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie różnych czynników, takich jak dochody i zobowiązania finansowe osoby płacącej, potrzeby i koszty utrzymania osoby uprawnionej oraz inne okoliczności związane z danym przypadkiem. Ustalane są one przez sąd w oparciu o przepisy prawa rodzinnego.

Alimenty mają na celu zapewnić godziwe warunki życia osobom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym przede wszystkim małoletnim dzieciom, które nie mają żadnych możliwości samodzielnego utrzymania i są zdani na utrzymanie przez rodziców.

 

Kiedy można dochodzić podwyższenia elementów?

Podwyższenie alimentów można dochodzić w różnych sytuacjach, które prowadzą do zmiany okoliczności finansowych lub życiowych strony uprawnionej do alimentów. Oto kilka przykładów, kiedy można rozważyć żądanie podwyższenia alimentów:

a) Zmiana sytuacji finansowej: Jeśli osoba płacąca alimenty otrzymuje znaczący wzrost dochodów lub uzyskuje korzyści finansowe, osoba uprawniona może starać się o podwyższenie alimentów w celu zapewnienia lepszego wsparcia finansowego.

b) Zmiana potrzeb dziecka: Jeśli potrzeby dziecka zwiększają się, na przykład z powodu wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, edukacji lub innych zobowiązań, można wnioskować o podwyższenie alimentów, aby pokryć te dodatkowe wydatki.

c) Zmiana okoliczności życiowych: Jeśli osoba uprawniona do alimentów napotyka trudności finansowe z powodu utraty pracy, pogorszenia stanu zdrowia lub innych poważnych zmian w życiu, może wystąpić o podwyższenie alimentów w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia.

W sytuacji, gdy zachodzą powyższe okoliczności albo upłynęło kilka lat od wydania orzeczenia w sprawie zasadzenia alimentów bądź ich podwyższenia, można złożyć wniosek do sądu o podwyższenie alimentów.

 

Mój były mąż ma wyższe wykształcenie i bardzo dobry zawód , wcześniej pracował , dobrze zarabiał. Sąd zasądził mu alimenty na trójkę nasze wspólne dzieci po 700 złotych na dziecko. Już po rozprawie powiedział że nie zobaczę ani grosza . Zwolnił się z pracy , nie wiem z czego żyje , chyba pracuje „na czarno". 

Czy w związku z tym nie musi płacić zasądzonych alimentów?

Ojciec dzieci musi spełniać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, obowiązek ten może uchylić jedynie sąd. W przypadku, gdy ojciec nie płaci zasądzonych alimentów możemy:

 

Złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika.

Komornik, będzie szukał majątku ojca, z których komornik będzie mógł dokonać egzekucji, w celu uzyskania należnych alimentów. W wniosku możemy wskazać z jakich majątków ojca dzieci, komornik ma prowadzić egzekucję. Jeżeli jednak ich nie wskażemy, komornik jest zobowiązany ustalić składniki majątkowe dłużnika samodzielnie. Najczęściej egzekucja przeprowadzana jest z rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub z wynagrodzenia za pracę.

 

Pozwać dziadków dziecka (rodziców ojca) o alimenty.

Dziadkowie mogą być obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym, jeżeli uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwe lub utrudnione, gdyż np. nie płaci w określonym terminie, notorycznie uchyla się obowiązku alimentacyjnego, zniknął i wyjechał za granicę, a ustalenie jego miejsca pobytu jest niemożliwe, przebywa w zakładzie karnym itp.

Zwrócenie się do dziadków o alimenty zawsze wywołuje jakieś emocje. Dziadkom, czyli rodzicom wykręcającego się alimenciarza, po prostu jest za niego lub za nią wstyd i zależy im na warunkach bytowych ich wnuczki, lub wnuka. Pozew o alimenty od dziadków niekiedy działa jak siła mobilizująca dla osoby uchylającej się od obowiązku alimentacyjnego. Nie chcąc, aby płacili rodzice, sama zaczyna płacić alimenty na własne dziecko.

 

Złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Osoba, która nie uiściła co najmniej trzech rat alimentacyjnych, dopuszcza się przestępstwa. Podlega ono grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przysługuje nam zatem prawo złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji na policję bądź do prokuratury.

 

Fundusz alimentacyjnych.

Jeżeli alimentów ni uda nam się uzyskać nawet po interwencji komornika i po przeprowadzonym postępowaniu karnym, możemy postarać się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Wpis do rejestru dłużników.

Bolesna sankcją dla alimenciarza jest także wpisanie go do rejestru dłużników. Krajowy Rejestr Długów. Wpis taki uniemożliwi ojcu dziecka zaciągnąć pożyczki bądź wpłynie to na prowadzony przez niego biznes, dla kontrahentów przestanie być wiarygodny jako partner do robienia interesów.

 

Kiedy nie alimentacja jest przestępstwem ?

W Polsce niepłacenie alimentów jest uważane za przestępstwo i jest karalne, zgodnie z polskim Kodeksem karnym oraz Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z przepisami prawa, osoba zobowiązana do płacenia alimentów, która nie wykonuje tego obowiązku, może zostać postawiona przed sądem i skazana na karę pozbawienia wolności.

 

W jakiej sytuacji mogę ubiegać się o wypłacanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego ?

Jeżeli zasądzone zostały alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia;

  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;

  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest aby nie przekraczać kryterium dochodowego, które wynosi 900,00zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

 

Mąż miał zasądzone 800 złotych alimentów na dziecko . Nie płaci ich .

Czy Fundusz Alimentacyjny będzie wypłacał mi całą przyznana kwotę?

 

Fundusz alimentacyjny nie wypłaca całych należnych dziecku alimentów, których nie płaci rodzic. Maksymalna kwota wypłaty to 500 zł miesięcznie, ale nie więcej, niż należne alimenty.
 

Do jakiego sądu mam wystąpić o alimenty na moje małoletnie dzieci?

Były mąż mieszka w Krakowie, a ja z dziećmi w Tarnobrzegu.

Czy będę musiała złożyć pozew w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania?

 

Powództwo o alimenty wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Sprawę o alimenty zakłada się w sądzie, na terenie którego własności ma miejsce zamieszkania dziecka. W przedstawionej sytuacji sądem właściwym będzie sąd w Tarnobrzegu

 

Pobieram na dzieci 500 plus Czy to prawda, że sąd automatycznie zasądzi od ojca moich dzieci mniejsze alimenty?

Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on bowiem, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tym samym, otrzymywanie przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem uprawnionym do alimentów świadczenia 500+, nie może mieć najmniejszego wpływu na ich wysokość. Sąd dokonujący ich zasądzenia, nie może brać go w ogóle pod uwagę, pomimo, że jego przeznaczenie jest dokładnie takie samo, jak właśnie alimentów.

 

Jeżeli mój były mąż nie płaci alimentów na córkę, to czy mogę domagać się od jego rodziców, dziadków dziewczynki by płacili alimenty za syna?

Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje wówczas gdy rodzice dziecka nie potrafią sprostać obowiązkom alimentacyjnym wobec niego. Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków nie oznacza, że można zwrócić się z pozwem o alimenty w każdej sytuacji do dziadków. Dziadkowie będą zobowiązani do alimentów tylko wtedy, gdy rodzic własnymi siłami jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka.
Powstanie względem dziecka obowiązku alimentacyjnego dziadków jako krewnych zobowiązanych w dalszej kolejności zależy zatem zawsze od wykazania, że dziecko znajduje się w niedostatku.

 

Jakie koszty sądowe muszę ponieść aby dochodzić alimentów na dzieci . Czy to prawda, że dochodzenie alimentów jest kosztowne?

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

 

Czy to prawda, że w przypadku pieczy naprzemiennej nad dzieckiem, żadne z rodziców nie płaci drugiemu alimentów?

Obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem potomstwa jest niezależny od tego, gdzie ono się znajduje. Tym samym, skoro przy opiece naprzemiennej piecza nad dzieckiem sprawowana jest przez oboje rodziców po połowie, powinni oni ponosić jego koszty w takim samym stosunku.

Na ogół tak właśnie orzeka sąd, decydując o piece naprzemiennej. Nie określa on przy tym konkretnych kwot, jakie każdy z rodziców jest obowiązany łożyć na utrzymanie dziecka. Ogranicza się jedynie do wskazania, że koszt jego utrzymania leży w gestii rodziców w takim samym zakresie.

 

Czy to prawda, że gdy dziecko ukończy 18 lat, nie należą mu się już alimenty od rodziców ?

Rodzic ma obowiązek płacić alimenty na rzecz dziecka, dopóki nie stanie się ono samodzielne. Co do zasady obowiązek ten trwa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nie oznacza to jednak, że wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, rodzic jest automatycznie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek przedłuża się, jeżeli dziecko nadal się uczy i nie ma własnych źródeł dochodu do 25. roku życia (oba elementy muszą zachodzić łącznie). Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy. Jeżeli natomiast dziecko posiada własny majątek, z którego może pokryć koszty utrzymania, rodzic może zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od wieku dziecka.

Rodzic nie może samodzielnie zaprzestać uiszczania alimentów na dziecko. Za każdym razem, gdy chcemy obniżyć wysokość zasądzonych alimentów lub uzyskać ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego musimy wnieść pozew do sądu.

 

Sąd w wyroku rozwodowym zasądził na moją rzecz, alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie. Mąż tych alimentów nie płacił. Początkowo nie dochodziłam ich przez komornika, ale potem moja sytuacja życiowa pogorszyła się i złożyłam wniosek o egzekucję. Ostatnio komornik zajął byłemu mężowi konto i przelał mi całą zaległość – ponad 10 000 zł. Czy muszę z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy?

Alimenty wypłacane na rzecz dzieci nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego też nie wykazuje się ich w rozliczeniu rocznym PIT dziecka ani też nie dolicza się wypłaconych kwot do dochodów rodziców.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku alimentów wypłacanych na rzecz dzieci, zwolnienie z opodatkowania obowiązuje niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia. Nie ma tutaj znaczenia, czy alimenty wypłacane są w
 kwocie np. 200 zł, czy też 2500 zł, w żadnym bowiem wypadku nie podlegają one opodatkowaniu.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie jestem zadowolona z rozstrzygnięcia sądu w zakresie alimentów? Czy mogę gdzieś się odwołać od decyzji sądu a jeżeli tak to gdzie?

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Apelacja jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżania orzeczeń sądu o charakterze merytorycznym, to jest rozstrzygających o istocie sprawy.

 

...przejdź do innych porad

 

Alimenty dla wielu osób są ogromną częścią budżetu przeznaczanego na wychowanie dzieci. Czy jednak mamy niezbędną wiedzę na ich temat. Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu w naszym dziale porad.

 

Nowe doświadczenie.

 

Często wizyta u psychologa, jest dla nas czymś nowym, nieznanym. Zaś takie doświadczenie, zwyczajowo wywołuje obawy. Jeśli dobrze zastanowimy się dojdziemy do wniosku, że podobne uczucia pojawiają się przed spotkaniem z nieznajomymi osobami, specjalistami, jak np. lekarz, czy innymi ważnymi spotkaniami. Terapia psychologiczna? Nie mając podobnych doświadczeń w przeszłości, nie wiemy czego się spodziewać, jak miałby wyglądać przebieg spotkania, czy wreszcie kim jest psycholog. Często to co sobie wyobrażamy, lub zasłyszeliśmy od innych powoduje nasze napięcie. Nieraz na podstawie informacji zasłyszanych od innych lub przedstawianych w filmach, wyobrażamy sobie, że na terapii będziemy tylko obwiniać swoje bliskie osoby albo że psycholog będzie oceniał ich zachowanie. To przekonanie jest błędne. Celem terapii nie jest poszukiwanie winnych, lecz zrozumienie siebie w kontekście wszystkich swoich doświadczeń, historii swojego życia. Tak prowadzona terapia, pozwoli Ci uświadomić sobie w jaki sposób Twoje doświadczenia wpłynęły na obecne problemy. Będziesz mieć też okazje, przepracować poczucie krzywdy, jak i skupić się na bardziej teraźniejszych wydarzeniach, wartościach celach, co pomoże Ci zapobiegać w nawracaniu do krzywdzących schematów i będzie stanowić realną poprawę jakości Twojego życia.

 

Obawa przed uzależnieniem się od pomocy psychologa/psychoterapeuty.

 

To często pojawiająca się obawa. Wszak rozmawiamy o sprawach dla Ciebie ważnych i istotnych. Pamiętaj jednak, że kompetentny specjalista zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka, dlatego określa dokładnie problemy, cele Waszych spotkań oraz czas trwania Waszego kontraktu. Posiada wiedzę, umiejętności i techniki by przeciwdziałać ewentualnej zależności. Specjalista będzie wzmacniał Twoje umiejętności i zasoby, tak byś wzrastało Twoje poczucie autonomii i sprawstwa. Pozwoli Ci to na przezwyciężanie swoich trudności.

 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości